مثل همه سال ها، گروه های لیگ قهرمانان اروپا  نکات جالب خود را داشتند و این بار، زیزو الیزیدی، کارتونیست یورو اسپورت از این موضوع استفاده کرده و کارتونی جدید طراحی کرده است.
طرفدرای